Knižná novinka: Andrej Hlinka vo svetle dokumentov

Vydavateľstvo Post Scriptum prináša nové dokumenty z pera Andreja Hlinku redigované profesom histórie Róbertom Letzom.

Nedávno vydaná kniha prináša reprezentatívny výber 59 dokumentov týkajúcich sa všetkých podstatných etáp a dimenzií verejného účinkovania Andreja Hlinku (1864 – 1938), kňaza, politika a národného dejateľa, a ponúka tak možnosť utvoriť si pomerne komplexný obraz o jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín.

Napriek rozličným prístupom k interpretácii jeho postojov a činov je nespochybniteľné, že Hlinka výnimočným spôsobom ovplyvňoval mnohé oblasti života Slovákov od konca 19. storočia až do svojej smrti. Úplné oddanie sa svojmu kňazskému povolaniu, ktoré ho priviedlo k nezištnej službe jemu zvereným, ťažko skúšaným veriacim na poli duchovnom, kultúrnom, vzdelávacom i sociálnom, prerástlo do aktivít zameraných na dosiahnutie podstatných riešení s cieľom dosiahnuť lepšie, spravodlivejšie podmienky pre život svojho národa ako celku. V tomto zmysle Hlinka rozhodujúcim spôsobom prispel k dotvoreniu Slovákov na moderný štátotvorný národ.

Aj preto v jeho neobyčajne košatom životnom príbehu ‒ zvlášť, ak je to na báze pramenného materiálu ‒ môže pozorný čitateľ nachádzať nové horizonty našej národnej historickej pamäte, ba odkrývať mnohé podstatné otázky týkajúce sa formovania našej identity, odkazu predkov, či zmyslu našich dejín. Jednotlivé pramene sú usporiadané chronologicky v rámci šiestich tematických celkov: Ochranca slabých, V boji za práva slovenského národa v Uhorsku, Princípy Hlinkovej autonomistickej politiky v Československej republike, Hlinka o kresťanstve, viere a cirkvi, Hlinka očami iných osobností, Záver životnej cesty a odkaz Andreja Hlinku, a sú vybavené dôkladným poznámkovým aparátom, ktorý má predovšetkým vysvetľujúcu funkciu a ozrejmuje rôzne fakty, súvislosti a vzťahy, ktoré by inak mohli čitateľovi uniknúť. Každú časť uvádza stručný komentár editora, renomovaného historika strednej generácie.

Okrem rozsiahleho obrazového materiálu, osobitne hodnotná je podrobne spracovaná Chronológia života Andreja Hlinku a pamäti o ňom, no nechýba ani súpis použitej literatúry, anglické resumé, či menný register. Kniha má tak predpoklady stať sa základnou príručkou k danej problematike pre historikov, pedagógov, študujúcu mládež, či zaujímavým prameňom poznania pre každého záujemcu o našu minulosť.