Ľuboslav Hromják: Andrej Hlinka a jeho miesto v dejinách slovenského národa

Ľuboslav Hromják: Andrej Hlinka a jeho miesto v dejinách slovenského národa

Andrej Hlinka je nepochybne kľúčovou postavou slovenských dejín a jednou z najväčších osobností, ak nie vôbec najväčšou osobnosťou, slovenských dejín.
 
Celkom oprávnene ho možno označiť za otca moderného slovenského národa. Bol totiž vôbec prvým, ktorý predstavil európskej verejnosti existenciu slovenského národa a upozornil pravdivo na jeho útlak v časoch násilnej maďarizácie, kedy sa Uhorsko predstavovalo európskym štátom idylicky ako ostrov slobody. 

Tisícročné manželstvo s Maďarmi 

Andrej Hlinka sa dôrazne vymedzil v čase doznievajúcej maďarizácie voči maďarskému národu známym výrokom na porade Slovenskej národnej strany 26. mája 1918: „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme sa rozísť“. Tieto rozhodujúce slová v časoch nejasného postoja mnohých Slovákov voči novým politickým zmenám udali smer celej modernej slovenskej politiky na nasledujúcich vyše sedemdesiat rokov v rámci nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. 

Čechoslovakizmus

Rovnako v čase silnejúceho čechoslovakizmu, ktorý bol len prirodzeným dôsledkom panslavizmu 19. storočia, sa vymedzil voči týmto snahám tvorby nového tzv. československého národa napriek tomu, že uznával v českom národe kultúrnu i intelektuálnu prevahu, ale zároveň poukázal na duchovnú prevahu Slovákov, ktorí by podľa Hlinku mali Čechov duchovne obrodiť. Budúcnosť Slovákov nepostavil nevyhnutne na základe vlastnej štátnosti, aj keď sa jej neskôr nebránil, ale predovšetkým na základe politickej, národnej, kultúrnej a duchovnej autonómie Slovákov, ktorej sa od samého počiatku domáhal tak pred najvyššími európskymi politikmi prítomnými na Parížskej mierovej konferencii, ako aj v pred domácimi politikmi v parlamente v Prahe. 

Za Boha a za národ

Andrej Hlinka ako otec moderného slovenského národa sa nielen vyhradil voči maďarským a českým politickým snahám integrovať Slovákov v rámci ich národného pohybu, ale zároveň vyzdvihol to, čo by malo byť podstatou a základnými piliermi slovenského národa: Boh a národ. Pričom v boji proti nacionalizmu v hierarchii hodnôt staval Boha a duchovné hodnoty pred národnými. V tomto zmysle sa snažil aj o prekonanie bipolárnosti slovenského konfesionalizmu zintenzívnením spolupráce medzi katolíkmi a evanjelikmi na duchovnom raste národa, napriek tomu, že bytostne stál na princípe slovenského katolicizmu, v ktorom videl budúcnosť moderného slovenského národa. 
 
Život a budúcnosť slovenského národa staval na pevnom základe evanjelia, ktoré je spoločným prameňom morálky pre obe konfesie a je teda solídnym spojivom. Základ udržiavania národných hodnôt videl v pestovaní slovenského jazyka prostredníctvom jeho hesla: „Za tú našu slovenčinu“ v boji proti čechoslovakimu, ktorý zavádzal aj do škôl tzv. československý jazyk. 
 
Andrej Hlinka bol typom nekonvenčného človeka, ktorý stál na princípoch pravdy, ktorú hlásal v zhode so svojim kňazským a prorockým úradom v zmysle sv. apoštola Pavla v liste Timotejovi „hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou“ (2 Tim 4, 3). Výrazným spôsobom sa postavil proti schizmatickým aktivitám v Česko-Slovensku prostredníctvom vládou podporovanej tzv. československej cirkvi vytvorením Kňazskej rady, ktorá predstavovala požiadavky slovenského katolíckeho kléru v zhode s intenciami Svätej stolice. Týmto sa pričinil o zachovanie katolíckeho charakteru väčšiny Slovákov. V ohrození katolíckeho života Slovákov videl tiež ohrozenie a úpadok slovenského národa. 

Kritika aj do vlastných radov

Rovnako bol kritický aj do svojich kňazských radov, keď ešte v časoch Rakúsko-Uhorska postavil sa proti zneužívaniu cirkevnej moci zo strany uhorských biskupov z politických dôvodov, ktorí žiaľ viac preferovali lojálnosť uhorskej vláde ako Svätej stolici tým, že podal do Vatikánu rekurz vo veci jeho neoprávnenej suspenzie. Spor Andreja Hlinku vo Vatikáne so spišským biskupom Párvym stmelil po prvýkrát Slovákov v Uhorsku a amerických Slovákov v boji proti národnému útlaku zo strany maďarských štátnych úradov, ktorí sa postavili na obranu Hlinku a domáhali sa zo strany Svätej stolice zakročiť proti politickým aktivitám uhorských biskupov. Táto spolupráca Slovákov doma i v zahraničí je vôbec prvým prípadom v slovenských dejinách, čo svedčí o výnimočnosti Andreja Hlinku a jeho privilegovanom mieste v slovenských dejinách. Vďaka tejto spolupráci sa zrodili základy budúcej Česko-slovenskej republiky v rámci garancie platformy autonómie Slovenska v novom štáte. 

Hlinka vs. Párvy

Spor Andreja Hlinku s biskupom vo Vatikáne, ktorý sa skončil úspešne, okrem iného aj vďaka následníkovi trónu Rakúsko-uhorskej monarchie Františkovi Ferdinandovi d´Este, bol zároveň prvým prípadom, kedy sa Slováci dostali do bezprostredného kontaktu so Svätou stolicou a vďaka ktorému sa Svätá stolica po prvýkrát dozvedela o prenasledovaní Slovákov v Uhorsku a o diskriminácii slovenských katolíkov uhorskými biskupmi a podnikla kroky na nápravu tohto stavu. 
 
Táto skutočnosť dodáva Andrejovi Hlinkovi o to viac nepopierateľný primát v jeho zásluhe o rozvoj slovenského národa a právom ho možno považovať za otca moderného slovenského národa, ako ho už za života označovala väčšina Slovákov. Tento titul sa v dejinách Slovákov nedostalo žiadnej inej slovenskej osobnosti a toto označenie pretrvalo podnes, aj keď v podstatne zmenšenej časti obyvateľstva, napriek rafinovaným a cieľavedomým manipuláciám, deformáciám a likvidácii historickej pamäte národa, v rámci ktorých ide o zápas o ďalšie smerovanie a o budúci charakter postmoderného slovenského národa. 
 
HEDr. Ľuboslav Hromják
Autor je cirkevný historik, pracuje na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Medzititulky redakcia. 
 
Prečítajte si aj ostatné diskusné príspevky k téme "najväčší Slovák" a "Andrej Hlinka":
Peter Zmátlo: Voči Najväčšiemu Slovákovi mám výhrady
 
Pavol Stano: Hlinkov kód
 
Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš
 
Lukáš Obšitník: Hlinka prispel k tomu, že slovenský národ si obhájil svoju existenciu
 
Peter Sokolovič: Slovenský národ nezmizol z mapy v Európy. Môžeme sa slobodne rozvíjať
 
Ján Cimra: Obraz otca
 
Emília Hrabovec: Prečo si Andrej Hlinka (ne)zaslúži stať sa najväčším Slovákom
 
VIDEO: Beáta Katrebová Blehová
 
Anketa: Andrej Hlinka ako najväčší Slovák?

SMS do konca apríla 2019 zasielajte na číslo 9977 v tvare NAJSLOVAK 3. Ďakujeme! 

Projekt AndrejHlinka.sk môžete podporiť vaším dobrovoľným príspevom na č. ú. SK76 8360 5207 0042 0408 4048 (mBank). Ďakujeme!