Menovanie Andreja Hlinku apoštolským protonotárom

Stalo sa to v roku 1927.

Milovaný synu, posielam Ti pozdrav a apoštolské požehnanie, súčasne prejavujúc žiadosť apoštolského legáta Spišského biskupstva, ktorý nás upovedomuje, že si najčistejší kňaz, že vynikáš nie menej zbožnosťou ako snahou o povznesenie kresťanského mena, zaplňuješ úrad farára v meste Ružomberku, a to skvele a s hojným duchovným prospechom, dokazuješ svoju múdrosť, ako aj dobro celej diecézy, vyplývajúce z Tvojej rady, teší sa najkrajšej povesti u kňazstva, ako aj v ľude.

Vyhovujúc žiadostiam toľkých túžieb, týmto prípisom v mene našej autority Ťa volíme za

APOŠTOLSKÉHO PROTONOTÁRA

na spôsob zaslúžilých.

Následkom toho Ti povoľujeme všetky práva, právomoci, výsady, dôstojnosti, prerogatívy a povolenia, ktorým sa tešia iní, touto dôstojnosťou vyzdobení cirkevní mužovia, menovite na základe konštitúcie vydanej o Kolégiu Protonotárov predchodcom naším blahej pamäti Piom X. pápežom, dňa 21.februára 1905, o to sme sa postarali, aby Ti bol jeden výtlačok zaslaný.

Ďalej, keď nariaďujeme, aby známosť o tejto Tebe preukázanej dôstojnosti bola úradne zaznačená do spisov Kolégia Protonotárov – apoštolských, nariaďujeme tiež, aby si prv, než by si začal požívať vyššie menovanú dôstojnosť, pred svojím biskupom, ktorý zastupuje úrad Dekana vyššie spomínaného Kolégia, zložil vyznanie viery podľa článkov touto Sv. Stolicou Tebe predložených, aby si predniesol prísahu z prímerku, o ktorom sme nariadili, aby Ti bol taktiež predložený od toho istého predstaveného.

Napokon, zachovaj zbožne všetko to, čo sa Ti vyhlásenou konštitúciou predpisuje, napriek všetkým a akýmkoľvek námietkam.

pápež Pius XI.

Dané u Sv. Petra, pod prsteňom Rybára, dňa 9. marca 1927, a šiesteho roku nášho pápežstva.