Z poslednej vôle Andreja Hlinku

Tak, ako sa zachovala v pozostalosti Ladislava Hatalu z Černovej.

Politického testamentu som neurobil, poneváč to držím za márnosť a nestálosť. Politike sa petrifikovať nedá. Táto sa mení dľa doby, ľudí a potreby. Poznal som politikov, ktorý krásne rečnili, programy dávali, ale ich život bol diamtrálnou protivou toho, čo hlásali. Nikdy som nebol človekom frázy, ani filozofických disertácii. Najväčšou filozofiou je život a mrav. Videl som filozofov, ktorý dišputovať vedeli, ale na poli činov boli egoistami a prázdnymi teoretistami.

Na veci som vždy hľadel pod uhlom večnosti a dľa toho som aj konal. Všetko čo som vykonal, sa dialo pod uhlom slovenského katolicizmu, lebo len v tomto som videl muštru , dľa ktorej sa tvoria charaktery . náboženská rozpoltenosť a rozdvojenosť slovenského národa je jeho dedičnou chybou. Celý život som sa modlil, aby Boh národov zjednotil celý slovenský národ, aby boli všetci jedno. Aby prišla čím skôr doba, že by bol jeden ovčínec a jeden pastier. V národnom ohľade mojou vedúcou hviezdou bolo blaho večné a časné, blaho jednotlivca a celého národa. Patril som Cirkvi a národu. Povolaním mojím nebola politika, ani žurnalistika, toto som držal za prechodnú úlohu. A venoval som sa jej jedine preto, že som videl vdierať sa ľudí do svätiny národnej, ktorý národom bol ich záujem. Konal som všetko v povedomí úlohy kazateľa a kazateľa púšti národnej. Videl som opustný či zanedbaní ľud a preto som sa mu venoval. Za Maďarov ma držali za pansláva a odsúdili  na 4 ročné väzenie. Odsedel som si hov Ružomberku a Segedíne. Po prevrate ma držali za maďaróna a Rimana a stihol ma ten istý osud. Aj toto som obetoval na oltár vlasti a národa.

Dnes účtujem s týmto svetom, nastupujem cestu tela večnosti. Všetko som veril. Čo cirkev k vereniu predkladá. Hlásal som evanjelium v jeho čistom pôvode. Nikdy som sa neodchýlil od učenia cirkvi sv. rímsko –katolíckej, ktorá je učiteľkou všetkých národov. Bohu porúčam dušu do jeho nekonečného milosrdenstva. Nech nevchádza so mnou v súd dľa jeho nekonečnej spravedlivosti, ale dľa otcovskej lásky, ktorý sa zľutúva nad svojimi deťmi.

Telo moje uložte dľa obradov cirkvi v nádeji vzkriesenia.