V roku 2013 vyšli zozbierané články Andreja Hlinku

V roku 2013 vyšli zozbierané články Andreja Hlinku

Osem rokov pripravoval kolektív z katedier žurnalistiky a histórie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku knihu, ktorá zozbiera články ružomberského rodáka, kňaza a politika Andreja Hlinku. Do práce sa zapojili aj študenti pod vedením skúsených pedagógov a odborníkov. Publikáciu, ktorú nedávno vydala Matica slovenská, bližšie predstavuje farský administrátor v Ružomberku-Hrboltovej a vedecký pracovník katedry histórie HEDr. Peter Olexák, PhD.

V čom môže byť Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku prínosná pre odbornú i laickú verejnosť?

Antológia v rámci základného výskumu o slovenských dejinách konca devätnásteho a prvej polovice dvadsiateho storočia prináša principiálne nové poznatky o jednej z vedúcich politických osobností Slovenska v prvých štyroch desaťročiach dvadsiateho storočia. Osobnosť Andreja Hlinku bola dominujúcou v slovenskej politike, najmä v medzivojnovom období, až do jeho smrti v auguste 1938, pričom významné postavenie v slovenskej politike mal už v období posledných desaťročí Rakúsko-Uhorska.

Prečo ste sa vôbec pustili do takejto antológie?

Myšlienka vychádza z požiadaviek praxe. Pramene sú najschodnejšou cestou k racionalizácii poznania a intelektuálnej zodpovednosti pri výskume a diskusii, aj keď pri ich interpretácii sa pravdepodobne nedá úplne zabrániť účelovým vplyvom. Ich vydanie je zároveň pohodlnou a ľahko dostupnou príručkou pre všetkých záujemcov o národné dejiny a ich kľúčové osobnosti. Nápad vydať pramene A. Hlinku však nie je úplne nový, no v minulosti vždy narážal na politické problémy. Ukázalo sa, že jeho články sú nesúrodé, často protirečivé a niektoré z politických dôvodov nevyhovovali ani ľudáckemu režimu. Navyše v nasledujúcom období 1945-1948 a najmä v období 1948-1989 sa osobnosť A. Hlinku stala politicky nežiaducou.

Aký bol Andrej Hlinka novinár a publicista?

Počas svojej štyridsaťpäťročnej publikačnej činnosti napísal stovky článkov a prejavov, ktoré vychádzali v celonárodných, ale aj regionálnych a zahraničných periodikách. Publikoval v rôznych časopisoch a novinách politického, hospodárskeho, náboženského a kultúrno-literárneho zamerania. Hodnotenia a názory sa však na neho dlhodobo veľmi rôznia. Dominantne sa v nich kondenzujú vzťahy k národu, štátu, vlasti, rasizmu, fašizmu a pod., a to všetko na rôznej odbornej úrovni.

Ako sa prepájala politika či kňazská služba v Hlinkovej tvorbe?

Hlinkove životné peripetie, ale aj politický vývoj sa plne odrážali v jeho žurnalistickej tvorbe. Hlinka sa veľmi silno identifikoval s postom ružomberského farára. Svoje články aj po suspenzii biskupom podpisoval: Andrej Hlinka, suspendovaný farár ružomberský. Zaujímavý bol jeho vstup do politiky vďaka Katolíckemu kruhu v Ružomberku, ktorý spoluzakladal ako mladý kňaz, vtedy ešte farár v Liptovských Sliačoch. Toto prostredie mu otvorilo vstup do celokrajinskej politiky s možnosťou získavania nových kontaktov najmä medzi členmi Zichyho katolíckej ľudovej strany Néppárt. Prvýkrát kandidoval práve za túto stranu.

S ktorými najzaujímavejšími faktami či názormi ste sa uňho stretli?

Vôbec bolo pre nás veľmi zaujímavé objavovať faktory, ktoré ovplyvňovali jeho myslenie a konanie.

Ktoré články obsahuje vydaná antológia? Z ktorého obdobia tam môžeme nájsť jeho materiály?

Výber obsahuje šesťdesiattri článkov. Nájdeme tu jeho prvý článok z roku 1893, ale aj posledný, ktorý vyšiel týždeň pred jeho smrťou roku 1938. Aj napriek prísnym pravidlám, predsa len v zmysle definície toho, čím antológia je, dochádza k výberu a selekcii spomedzi kvanta dokumentov. Hlavnými kritériami zaradenia do antológie bolo, aby zachytili autora počas celej jeho tvorby, reflektovali kľúčové témy národných dejín, ale aj pestrosť periodík. Aby sme aspoň čiastočne saturovali potreby bádateľov, na záver sme sa rozhodli uverejniť bibliografický zoznam všetkých nájdených článkov. Ten obsahuje takmer tisícdvesto jednotiek. Po skončení výskumu letákov a príležitostných tlačí si zostavovatelia kladú za cieľ vydať texty A. Hlinku kompletne.

S kým ste na knihe spolupracovali?

Minucióznu prácu odviedla Anna Safanovičová. Kolektív spolupracovníkov tvorilo päťdesiattri členov. Tím pracoval na knihe osem rokov. Kolektív tvorili študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku z katedry histórie a žurnalistiky. Okrem toho sme spolupracovali s kolegami z iných univerzít a historických pracovísk, ale najmä s pracovníkmi domácich a zahraničných knižníc.

Vyšlo v časopise Kuriér 3/2013.