Andrej Hlinka: Bratislavská spomienka v Katedrále sv. Šebastiána (2023)

Jozef Slivoň

V Katedrále sv. Šebastiána sa z iniciatívy občianskeho združenia Cyrilometodiada slávila svätá omša pri príležitosti 159. výročia narodenia Mons. Andreja Hlinku (27. septembra 1864 – 16. augusta 1938), kňaza, národného buditeľa a politika.

Na úvod podujatia Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada, predniesla Modlitbu Janka Silana za sprievodu fujary Štefana Suchého:

Ty, ktorý SI,

Ty Bože Abrahámov,

zachovaj jeho obrysy,

zastreté smrti šatou tmavou!

Zachovaj jeho srdca Hlas,

preliaty do sŕdc všetkých nás!

Nech každý Slovák

cíti jeho prítomnosť a násobenie,

že je tu, že je iba skrytý

DUCH jeho, jeho chvenie!

Ty, ktorý SI.

daj jeho Hlasu mohutnieť a rásť

na brehoch Nitry, Váhu, Hrona, Torysy

– a poteš, poteš túto neokliatu vlasť!

Svätú omšu celebroval don Jozef Slivoň, SDB, rektor katedrály. V homílii vyzdvihol osobnosť Andreja Hlinku, ktorý sa hlboko zapísal do srdca nášho národa, pretože celým svojím životom napĺňal Kristovo poslanie, lebo krstiť znamená kristiť: byť ako Kristus, hovoriť ako Kristus, konať ako Kristus, a to je cieľom a poslaním každého kresťana.

Andrej Hlinka sa stal kňazom, aby mohol milovať ľudí dokonale ako Kristus: miloval svoje ovečky, svoj národ tým najdokonalejším spôsobom, ako vedel, a tak splnil svoje poslanie: vernosť svojmu povolaniu a pracovať pre spoločné dobro; rovnako ako svätí solúnski bratia Cyril a Metod, ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k formovaniu kresťanskej spoločnosti a ktorých súsošie je symbolom kresťanstva na Slovensku.

V závere homílie otec Slivoň vyslovil myšlienku, že v našom národe je potrebné posilniť ducha zmierenia. Každý z nás má hľadať Božie cesty vo svojom živote, musíme žiť tak, aby to zodpovedalo Kristovmu úradu, aby sme prežili svoj život v súlade s evanjeliom: „Pane, otvor moje srdce, aby som plnil, čo odo mňa očakávaš. Žime tak, aby sme ako Andrej Hlinka splnili svoje poslanie v našom živote.“

Slávnostný charakter podujatia podporilo hudobné sprevádzanie organistu Davida Vršku a huslistky Kataríny Jablokovovej.

Zverejnené na žiadosť OZ Cyrilometodiada.