Všetko, čo napísal: Vyšla kompletná bibliografia Andreja Hlinku

Andrej Hlinka - Autorská bibliografia

Vydavateľstvo Post Scriptum prinieslo na trh kompletne zozbieranú bibliografiu Andreja Hlinku, ktorá pokrýva celú jeho autorskú tvorbu. Nadväzne na tento kompletný zoznam Hlinkových publicistických diel autori prof. Róbert Letz (odborný garant projektu AndrejHlinka.sk) a Pavol Makyna, PhD. pripravujú kritické knižné vydanie plných textov Hlinkových prejavov a článkov.

Hlinkova bibliografia: Neuveriteľných 2 022 záznamov

Bibliografia komplexne zachytáva publikované autorské texty Andreja Hlinku. Najväčšiu časť z celkovo 2022 záznamov predstavujú jeho vlastné články a tlačové referáty o jeho verejných vystúpeniach. Okrem toho tu nachádzame záznamy o 21 samostatných publikáciách, 22 príspevkoch v samostatných publikáciách, 8 prekladoch, 111 interview a 20 dielach, v ktorých sú publikované Hlinkove články, prejavy a listy. Súpis zahŕňa celé obdobie Hlinkovej spoločenskej a politickej angažovanosti, od r. 1893, keď pôsobil ako farár v Troch Sliačoch až po skon v r. 1938.

Dielo predstavuje významnú referenčnú príručku pre historické spracúvanie osobnosti A. Hlinku a pre vedecký výskum slovenských dejín v danom období.     

Čo nájdete v knihe Andrej Hlinka – Autorská bibliografia

Bibliografia sa člení na samostatné tematické časti:

  • I. Samostatné publikácie (zahŕňa publikácie, kde bol Hlinka autorom alebo zostavovateľom); 
  • II. Príspevky v samostatných publikáciách (zahŕňa Hlinkove príspevky v rôznych zborníkoch, pamätniciach, výročných správach); 
  • III. Preklady (zahŕňa Hlinkove preklady z cudzích jazykov, pričom osobitný význam má preklad Biblie z latinskej Vulgáty do spisovnej slovenčiny. Preklad celej Biblie vydával Spolok sv. Vojtecha v rokoch 1913 – 1926. A. Hlinka bol v roku 1908 poverený prekladom Starého zákona. Preložil 19 kníh Starého zákona s výnimkou piatich kníh Mojžišových a knihy Jozue. Preklad Hlinkových častí vyšiel v rokoch 1923 – 1925); 
  • IV. Články (zahŕňa autorské články Hlinku v periodickej tlači, ale aj listy, telegramy, výzvy, rezolúcie a memorandá, ktoré sú publikované ako súčasť článkov v periodickej tlači od iných autorov); 
  • V. Prejavy (zahŕňa Hlinkove prejavy v parlamente, na politických, náboženských a spolkových podujatiach, pričom časť týchto prejavov bola redakčne upravená a v tomto prípade buď priamo citujú Hlinkove výroky, alebo ich tlmočia a interpretujú); 
  • VI. Interview (zahŕňa interview, ktoré Hlinka poskytol redaktorom domácich a zahraničných novín a časopisov); 
  • VII. Publikované pramene (zahŕňa rôzne pramene A. Hlinku, ktoré boli publikované v rámci súboru prameňov ako napríklad jeho korešpondencia s inými osobnosťami, alebo inštitúciami).

Prosíme vás o dobrovoľnú podporu nášho vzdelávacieho a informačného projektu AndrejHlinka.sk. Ďakujeme!

Jedna odpoveď

  1. […] k najvýraznejším osobnostiam slovenského spoločenského života, konštatujú autori jeho kompletnej bibliografie prof. Róbert Letz a Pavol Makyna, PhD. Prinášame vám úvod tejto novej knihy z vydavateľstva […]